מדיניות פרטיות

1.    מבוא

1.1. אלפא עא יזמות בע"מ, ח.פ. 515429843 ("החברה") הנה הבעלים של אתר: רובע תל אביב  ("האתר"). החברה מפעילה את מסעדת רובע תל אביב, המצויה ברחוב דיזינגוף 196, ת"א ("המסעדה").

1.2. מטרת האתר הינה להעניק שירותים שונים בקשר עם המסעדה ו/או מסעדות נוספות קשורות לחברה, כמפורט בתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש").
1.3. מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר כיצד החברה פועלת בכל הקשור למידע שנמסר לה על ידי המשתמשים במסגרת השימוש באתר, ככל שנדרש למסור מידע באתר ("המשתמשים" ו/או "המשתמש").
1.4. החברה תפרט במסמך זה את סוגי המידע שנאסף במסגרת האתר, לרבות באמצעים חיצוניים ואת מטרת האיסוף. כמו כן החברה תפרט במדיניות פרטיות זו מידע את זכויות המשתמשים בנוגע למידע האישי שהחברה אוספת אודותיהם.
1.5. החברה תשמור על המידע אודות משתמשי האתר, לא תסחור בו, תמכור אותו או תעבירו לאחרים אלא בהתאם לאמור בהצהרת פרטיות זו, תנאי השימוש, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ושאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות אשר חלות על החברה.
1.6. מדיניות פרטיות זו מהווה תוספת לתנאי השימוש ולכל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבינך ובין החברה, והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש. 
1.7. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא חובת הודעה מוקדמת, באמצעות עדכון מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר. לפיכך, מומלץ למשתמשים באתר לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, על מנת להתעדכן בשינויים הנערכים בה.
1.8. במידה ומשתמש אינו מעוניין למסור לחברה מידע, או שאינו מסכים לשימושים המתוארים בהצהרת פרטיות זו, ככלל לא חלה עליו חובה חוקית לעשות זאת. עם זאת, מאחר שרוב המידע שהחברה אוספת נדרש לצורך אספקת השירותים המוצעים במסגרת האתר, יתכן שבמידה ומשתמש האתר יבחר שלא למסור לחברה מידע, או לא יסכים לשימושים המתוארים בהצהרת פרטיות זו, הוא לא יוכל לקבל מהחברה את השירותים המפורטים בתנאי השימוש בכלל, או באופן חלקי. במקרים מסוימים, המתוארים בהצהרת פרטיות זו, משתמש האתר יוכל לבחור איזה מידע הוא מוסר, ומה השימושים האפשריים בו, ובמקרה כזה החברה תציין מה ההשפעה על השירות שהוא מקבל, אם בכלל.
1.9. מקום בו ההתייחסות במדיניות פרטיות זו היא בלשון יחיד או לשון זכר, הרי שהדבר נעשה לצורך הנוחות והכוונה היא לכל המשתמשים באתר.

2.    המידע שנאסף

2.1. המידע אשר המשתמש נדרש למסור באתר (להבדיל, מהשירותים החיצוניים באתר כהגדרת המונח בתנאי השימוש וכמפורט להלן) הוא לטובת יצירת קשר עם החברה בלבד. לטובת העניין, עליך למסור מידע במסגרת אפשרות יצירת קשר באתר. המידע עשוי לכלול: שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל ופרטים נוספים כפי שיידרש באתר ו/או כפי שתבחר למסור.
2.2. הפרטים, הנתונים, הידיעות, המסמכים והמידע שתמסור ו/או שייאסף אודותיך לרבות מידע אישי, יכול (בכפוף לכל דין) שיישמר במאגר המידע של החברה, וייעשה בו שימוש בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות הדין.
2.3. הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שתמסור, תעדכן ותעלה במסגרת ההרשמה או השימוש באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית כדין ובמפורש למסור מידע זה עבור אחר.
2.4. מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע והפרטים כאמור ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך המלאה.
2.5. יובהר, כי השירותים החיצונים באתר, ניתנים באמצעות ספקים/גורמים שלישיים ובאמצעות קישורים לאתרים של אותם גורמים ומערכות המחשוב שלהם, ותוך איסוף מידע אישי של המשתמש על ידי אותם גורמים. למרות שלפי מיטב ידיעתה של החברה אותם גורמים מגנים על המידע ופרטיות המשתמשים, הרי שהחברה איננה אחראית בכל הקשור לאיסוף ו/או שימוש במידע על ידי גורמים שלישיים כאמור ו/או בכל הקשור בשימוש בשירותים החיצוניים באתר. במקרים אלו מומלץ למשתמשים באתר לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם גורמים המפעלים את השירותים החיצוניים באתר. 

3.    שימוש במידע

3.1. החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר לה (להבדיל ממידע שנמסר למפעילות השירותים החיצוניים באתר) על ידי על מנת ליצור קשר עם המשתמש במידת הצורך, על מנת לעדכן את המשתמש באשר לעניינים הקשורים בפעילות או בעסקי החברה, לשלוח הודעות עדכון, אירועים מיוחדים, שליחת ניוזלטר, עדכונים תקופתיים, הצעות שיווקיות מבצעים או שירותים מטעם החברה ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי, וכן כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר למשתמש שימוש באתר ובשירותים שניתנים באמצעותה והתאמה של אלו לצרכים של המשתמש, בכפוף למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין.
3.2. בכפוף להוראות כל דין (לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) אנו עשויים לשלוח למשתמשים תכנים פרסומיים ושיווקיים.
3.3. החברה תהא רשאית לעשות שימוש באתר בקבצי  Cookiesלצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, וכן לצרכי אבטחת מידע.
3.4. ככל והחברה שולחת לך תכנים שיווקיים והנך מעוניין כי נפסיק לשלוח אליך מידע שיווקי ודברי פרסומת כאמור, אנא פנה אלינו באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת להסרה ו/או בהתאם לדרכי הפניה המצוינים במדיניות פרטיות זו ונעשה זאת בהתאם לחובתנו לפי הדין.  

4.    אבטחת מידע

4.1. החברה משקעיה מאמצים ומקדישה משאבים כדי להגן על המידע של המשתמשים ונוקטת לשם כך באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ברמה נאותה התואמים את הסטנדרטים המקובלים בתחום ולפי כל דין. זאת על מנת לצמצם את הסיכונים של גישה בלתי מורשית או חדירה למערכות ולפגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים ובקשר עם המידע שלהם. למרות האמור, הרי שלא ניתן להעניק הגנה מוחלטת מפני סיכונים כאמור, ומובהר למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

5.    עיון במידע, תיקון ומחיקה

5.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי בידי החברה ובמאגרי המידע שבבעלותה, כן הנך רשאי לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ייתכן במקרים מסוימים כי הנך רשאי לבקש למחוק מידע אישי שלך. כן עומדת לך הזכות לבטל הסכמה שניתנה על ידך לשליחת דיוור ישיר ודברי פרסום. פניות בעניינים אלו ו/או בכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זו יש להפנות לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל כמפורט בתנאי השימוש והחברה תשיב על כל פניה בתוך זמן סביר.

6.    הדין החל וסמכות שיפוט

6.1. על פרשנות ואכיפת מדיניות פרטיות זו ו/או תנאי השימוש וכל פעולה או מחלוקת הנובעים מהם יחולו הוראות סעיף 35 לתנאי השימוש.

***

עדכון אחרון: [29.1.2024]